Tuesday, March 11, 2014

Inktvraat/Ink corrosion

Voor de Nederlandse tekst, zie onder de Engelse tekst.


In case you believe that ink corrosion only happens in archives, you are wrong. Any document written prior to the early twenties of the previous century qualifies. That is if it is written using  iron gall ink. The problem with this type of ink is that it consists of a liquid (wine or water), gum arabic, vitriol and tannin (mostly from nutgalls). It is not very useful to explain the whole process here but the older a documents gets, the more ink components are being absorbed by the paper surrounding the letters. Ultimately, the result is that there are literally holes in the text, and later also around the text. Goodbye document!
Now let's consider the genealogist who is trying to handle the precious letters of his grandfather as cautious as he can. In this (<) illustration I have used a letter written on 4-20-1900. You may think that some of these letters have been affected by spilled water or something. Unfortunately that is not the case, it is ink corrosion. Eventually it will destroy this letter. The question is what ‘eventually’ means in this context. Do you have to start worrying now or do you have some time left to take measures.
Obviously archives have similar problems and worse! A number of Dutch government institutions concerned with paper preservation, developed a method to give you an idea how a certain document will look like 100 years from now. It is possible to work with two variables. The first is humidity and the second the way the document is handled (bending, folding). The latter will hardly be applicable to documents in private archives.
The attractive element of this method is that you can apply these variables to your own documents and subsequently see what the result is on your own computer.
When applying this forecast to the part letter shown above the following results emerge.
·        A. the condition in 100 years time stored under good humidity conditions (<70% RH)
·        B. in 100 years time with frequent handling, folding and bending
·        C. in 100 years time stored under poor humidity conditions (>70% RH)
·        D. B. and C. combined
B: frequent handling
A: humidity <70%

D: frequent handling, >70%
C: humidity >70%As I said, these situations are a projection of how my letter will look like in 100 years. The difference between the original and situation A is not too significant but the influence of a relatively high humidity (A vs C) is clear. Situation B already shows the first tiny white spots (holes). D is really serious.
Is restauration possible? The answer is yes but it is a costly affair. You can always ask a local archive.
In case your documents are in the danger zone, make a high resolution scan! And see to it that humidity in your storage is below 60% RH.

You can test scans of your own documents here. The site is in English except for a few words. Bestand kiezen’ means ‘Select file’. If you go for option D the other options will be shown as well.
More info about this subject on The Iron Gall Ink Website.
NoteRH means relative humidityVoor degenen die denken dat het verschijnsel inktvraat iets is dat alleen bij archieven voorkomt, en dan nog alleen bij documenten van honderden jaren oud, is er slecht nieuws. Tot nog niet zo vreselijk lang geleden, het begin van de 20e eeuw, werd zogenoemde ijzer/gallus-inkt nog volop gebruikt. Die inkten kenmerken zich doordat zij vier grondstoffen bevatten t.w. een vloeistof (wijn of water), arabische gom, vitriool en tannine (meestal uit galnoten). Het voert hier wat ver om het hele proces gedetailleerd uit te leggen maar het komt er op neer dat naarmate het geschrevene ouder wordt, bepaalde inktcomponenten meer door het papier worden opgenomen. Sommige delen blijven vlak bij de inkt c.q. de letters, andere zaken kennen weer een wat grotere verspreiding (elders op het papier). Uiteindelijk is het resultaat dat er letterlijk gaten vallen in de tekst en later ook om de tekst heen. Dag document!
Nu even terug naar de genealoog die zuinig is op brieven van bv. zijn grootouders of van een dierbaar familielid. Hierboven een voorbeeld (uit eigen verzameling) uit 1900 dat er naar mijn mening al wat verdacht uitziet. U zou kunnen denken dat sommige letters door het morsen van wat water enigszins uitgevloeid zin. Helaas, dat is niet de oorzaak.
Hoewel inktvraat niet besmettelijk is, is het voor aangetaste documenten op den duur wel fataal. De vraag is dan wat ‘op den duur’ in dit verband betekent. Moet u zich daar nu al zorgen om maken of is uitstel van maatregelen mogelijk?
Archieven stellen zich die vraag ook, al was het alleen maar omdat fondsen ontbreken om alles nu al te laten behandelen. Daarom is over die tijdsvraag ook nagedacht door instanties als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek. Het resultaat is dat men een methode heeft ontwikkeld die, letterlijk, inzichtelijk maakt wat de effecten van inktvraat voor een bepaald document over 100 jaar zullen zijn, gegeven bepaalde omstandigheden. U kunt bij die methode twee variabelen aangeven n.l. een hoge luchtvochtigheid van de opslagomgeving (>70%) en de mate waarin een document al dan niet veelvuldig wordt gevouwen of gebogen. (In een privé-omgeving zal van dit laatste nauwelijks sprake zijn.) Het effect van beide variablen kan ook gecombineerd worden weergegeven. Het leuke van de methode is dat u die effecten op uw eigen documenten kunt projecteren en vervolgens van achter uw pc kunt aanschouwen.
Om u een indruk te geven van wat u dan te zien krijgt, hierna afbeeldingen van bovenstaand briefdeel waarbij A. de situatie over 100 jaar met een acceptabele luchtvochtigheid (<70%), B. over 100 jaar met veel vouwen en buigen, C. over 100 jaar met een te hoge luchtvochtigheid (>70%) en D. een combinatie van B. en C.

Situatie A: luchtvochtigheid <70%
Situatie B: vouwen en buigen


Situatie D: vouwen, buigen, >70%
Situatie C: luchtvochtigheid >70%

Zoals gezegd, alle situaties zijn die over 100 jaar van nu. Het verschil tussen het origineel op de vorige bladzijde en situatie A is nog niet zeer opvallend, maar de invloed van een te hoge luchtvochtigheid (A vs C) is duidelijk. Bij situatie B geven de al zichtbare witte vlekjes de eerste gaten in het papier weer. Bij situatie D heeft het verval eerst goed ingezet.
Tot slot, zijn er maatregelen tegen inkvraat denkbaar? Jawel, maar die zijn erg kostbaar en dus niet de meest aangewezen methoden voor particulieren. Indien uw documenten zich in de gevarenzone bevinden, maak er in ieder geval een goede scan van! De meeste printers geven tegenwoordig goede scanresultaten. Zorg daarnaast voor een luchtvochtigheid in uw opslag die onder de 60% ligt. Voor advies wende men zich tot een archief.
Uw eigen documenten kunt u als volgt hier testen.
Maak daarvoor een scan van beide zijden van het document en voer die in via ‘Bestand kiezen’. Geef het jaar aan waarin het document tot stand gekomen is bij ‘Object year’.  Kies uit scenario A, B, C of D; keuze voor D geeft ook voorbeelden van de drie andere situaties. Meer informatie (in het Engels) over dit onderwerp vindt u op de Iron Gall Ink Website. 

Deze blogpost is geschreven n.a.v. een artikel in het tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, jg 2014, nr. 1, pag. 22. Het wordt ook gepubliceerd in Amstelland, het periodiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Amsterdam e.o., nr. 94, maart/mei 2014, pag. 33.

Friday, March 7, 2014

Een cadeautje voor de baas

Mijn moeder heeft nog zo'n vitrine-achtige kast waarin ze haar memorabilia tentoonstelt. Het is niet zo dat de visite daar nou elke keer in be- of verwondering naar staat te kijken want het zijn meer haar herinneringen. Aan reizen die ze gemaakt heeft, kleine sieraadjes (vergeef me het pleonasme) en ook dingetjes uit de familie. Zo had ik daar al eens een soort beugel zien liggen maar er verder weinig aandacht aan geschonken. Recent had ik 'm weer in handen omdat ik er een inscriptie op ontwaarde. En die was nog goed leesbaar ook, er kwamen zelfs twee familienamen op voor en dan is mijn interesse gewekt.

Dooremans Hoebee

Eerst maar even over de beugel zelf. Het totale gewicht is exact 70 gram; aan de uiteinden zitten twee koppelstukjes, de afstand daartussen is ong. 250 mm. Het zou kunnen zijn dat die koppelingen hebben gediend als bevestiging aan een (glazen/kristallen) schaal. De inscriptie luidt:
6 Aug. 1856 Aan onzen geachten Patroon den Heer L.T. Dooremans en zijne Echtgenoote Mevrouw E.M. Dooremans-Hoebee 25 Jarig Huwelijksfeest De gezamenlijke werklieden 6 Aug. 1881

Getuige de aangebrachte merken aan de binnenkant, is de beugel van zilver gemaakt.

zilvermerken

V.l.n.r. hebben deze merken de volgende betekenis:
  • een lopende leeuw met daaronder een 2 aanduidende dat dit z.g. tweede gehalte zilver is d.i. een zuiverheid van 835/1000;
  • het merk van de maker t.w. Fa J.M.van Kempen en Zonen, Voorschoten, tonende de letters VK met daarboven een halve maan en twee punten;
  • het Minervakopje. Daarop zou een letter zichtbaar moeten zijn om aan te geven welk waarborgkantoor de keur heeft gedaan. In dit geval waarschijnlijk kantoor Den Haag (C).
  • de jaarletter van het jaar waarin het stuk is gemaakt. Hoewel niet helemaal duidelijk houd ik het op een omgekeerde V van het jaar 1880.

De eerste vraag die opkomt is natuurlijk, wie zijn/waren die mensen? Eerlijk gezegd, geen idee, het is in ieder geval geen familie. Dus wie zijn het dan wel en hoe komt die beugel bij mijn moeder terecht? Ik zal proberen daar een antwoord op te geven.

Het echtpaar Dooremans is gauw gevonden via WieWasWie, zo ook hun ouders.

Dooremans Hoebee
Het echtpaar Dooremans-Hoebée en hun ouders
Leonard François Dooremans
Leonard François
Dooremans

Wat opvalt is dat op de beugel de naam L.T. Dooremans staat terwijl zijn "echte" voorletters L.F. zijn. Een foutje van de graveur zullen we maar denken. Voor de zekerheid maar even in de huwelijksakte gekeken. De huwelijksdatum stemt wel overeen met de datum op de beugel en de bruidegom heet inderdaad Leonard François.
Niet alle huwelijksaktes zijn zo uitgebreid als deze uit Dordrecht. Hieronder het begin en het einde van de akte met de handtekeningen van Leonard en Elizabeth. Originele handtekeningen vind ik toch altijd weer bijzonder omdat ze je gevoelsmatig in contact brengen met mensen die allang niet meer onder ons zijn.
Marriage registration Doormans x Hoebee

Hieronder de transcriptie van de hele akte. Dan kunt u eens lezen wat er in de voorloper van de gemeentelijke basisadministratie (GBA) allemaal handgeschreven genoteerd werd. Ook een stukje werkgelegenheid dat allang verdwenen is.
Acte 99.
In het Jaar Achttien Honderd Zes en vijftig, den zesden
Augustus is voor ons Bartholomeus van den Eest
van Bleskensgraaf, wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand van Dordrecht, Provincie Zuid Holland, verschenen
Leonard François Dooremans, oud vijf en dertig Jaren, blijkens
geboorte Extract geboren te Rotterdam, wonende alhier,
van beroep Fabrikant, meerderjarige zoon van Leonard Dooremans,
van beroep Fabrikant, en van Diena Corri, zonder beroep,
beiden wonende alhier, en heeft derzelve voldaan aan
de wet op de Nationale Militie, blijkens certificaat, en
Elizabeth Maria Hoebee, oud zeventien jaren blijkens geboorte Extract, geboren
en wonende alhier, zonder beroep, minderjarige dochter
van Pieter Hoebee, en Elizabeth Zock, beiden alhier 
overleden, eerstgemelde den eersten Augustus Achttien Honderd
Zes en veertig en laatstgemelde den vijftienden January achttien
Honderd drie en veertig, zijnde hare grootouders all???
alhier overleden, en genaamd geweest hare vaderlijke grootouders
Hendrik Hoebee en Maria Roeland, eerstgemelden den
twee en twintigsten September Achttien Honderd Zesen veertig
en laatstgenoemde den een en dertigsten Maart
Achttien Honderd Een en veertig, en hare moederlijken
grootouders Diderik Fitela (?) Sok of Zock, en Albertje 
Koele, eerstgemelden begraven acht December Achttien Honderd
en Zeven, en laatstgemelde den negenden April, achttien
Honderd vijftien, alles blijkens overlijdens en Begraaf Extracten
bijgestaan met haren voogd Hendrik Hoebee, oud
veertig Jaren, van beroep Scheepmaker, en haren
toezienden voogd Cornelis Papenhuijzen, oud veertig
jaren, van beroep kapper, beiden wonende alhier,
en tot hare voormelde betrekking benoemd (?) bij eenen
gehouden fa?????? den zeventienden Augustus Achttien
Honderd zes en veertig, voor den Kantonregter van het
eerste kanton, vierden Arrondissement, Provincie Zuid Holland,
zitting houdende alhier, blijkens aan ons vertoonde Extract
Expeditie en welke beiden verklaarden in het Huwelijk
van hunne Pupille te bewilligen, welken ons onder overlegging
der gemelde stukken, verzocht hebben het door hun voorgenomen
Huwelijk te voltrekken, waar van de Afkondigingen
alhier, op den Zeven en twintigsten der vorige en
derden dezer Maand geschied en zonder Stuiting zijn
afgelopen en hebben de aanstaande Echtgenooten aan ons
in tegenwoordigheid van natemelden getuigen verklaard,
dat Zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat Zij
getrouwelijk elkander pligten zullen vervullen, welken
door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn,
zoo verklaren wij in naam der wet, dat
Leonard Francois Dooremans en Elizabeth 
Maria Hoebee, door het Huwelijk zijn verbonden,
en hebben wij hier van Acte opgemaakt in
tegenwoordigheid van Willem Hendrik Bosch, oud
drie en zeventig jaren, Antony van Maarseveen, oud
negen en veertig jaren, beiden van beroep geemploiende (?),
Jacobus Nicolaas Moree, oud twee en zestig jaren,
van beroep Concierge en Arie van Heck, oud negen en
vijftig jaren, van beroep Stadsbode, allen niet verwant en
wonende alhier, welke deze actenadat hen (?) dezelve ???
voorgelezen ???, ??? ons en de Echtgenooten ondertekend hebben.
Extract doorgehaald blijkens geboorte Extract goedgekeurd
w.g.
L.F. Dooremans
                           E.M. Hoebee van den Eest van Bleskensgraaf
W.H. Bosch
A. van Maarseveen
J.N. Morée
A. v. Heck

Copy birth registration Leonard Francois Dooremans
Uittreksel geboorteregister R'dam
Leonard Francois Dooremans
De 'Extracten' waar in deze akte sprake van is, behoren tot de zogenoemde Huwelijkse Bijlagen. Soms zit daar waardevolle informatie tussen. Bovendien, in de 19e eeuw schreef men nog heel fraai, zie het bijgaande uittreksel uit het geboorteregister van Leonard Francois, deze keer zonder cedille (ç).
Wat verder opvalt is het leeftijdverschil tussen de echtelieden: zo'n 18 jaar. François was 35 en Elizabeth 17 jaar. De minderjarige bruid heeft dan ook twee voogden, die eveneens toestemming voor het huwelijk moeten geven. De eerste is Hendrik Hoebee, haar 23 jaar oudere broer en scheepmaker van beroep. Cornelis Papenhuijzen, een kapper, is toeziend voogd. Beiden zijn door de kantonrechter aangesteld.

Wanneer we teruggaan naar de tekst op de zilveren beugel, dan zien we dat Leonard François daarop betiteld wordt als Patroon, als baas dus of directeur. Het kost niet al te veel moeite om uit te vinden dat hij vanaf 1 juli 1860 de zakelijke belangen van zijn vader L. Dooremans heeft overgenomen.
Die belangen bestaan uit de vennootschap onder firma (v.o.f.) L. Dooremans & Zoon Lakmoes- en Blaauwsel-Fabrikanten en Kooplieden. De producten die daar gemaakt werden, worden omschreven als verfstoffen.
Ze zijn mogelijk ook bekend bij de huisvrouw uit vervlogen tijden die een zakje blauw in de was deed om een "góór" eindresultaat te voorkomen. Hoe dan ook, het bedrijf had kennelijk een goede naam met dien verstande dat het tijdens de Wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885 een eervolle vermelding verdient. Aldus "de officieele lijst der bekroningen van de Ned. Afdeeling". Directeur Dooremans heeft dat niet meer mee mogen maken want hij overleed eerder dat jaar op 12 januari. Omdat de gezamenlijke werknemers in een krant hebben laten weten dat zijn nagedachtenis bij hen in blijvende herinnering zal blijven, kennen we ook de namen van die werknemers. En dat zijn misschien wel de zelfde mensen die op de zilveren beugel staan vermeld als "de gezamenlijke werklieden". Het zijn de heren De Leeuw, Kool of Kooi, Meeldijk, Verloop, Tilgenkamp en Van Dijl.
Dooremans Dordrecht
Aan dat rijtje namen kan mogelijk nog ene Jan Tarmond toegevoegd worden die, volgens de Dordrechtse Courant van 3 juni 1883, 46 jaar bij het bedrijf in dienst was. Een dag eerder staat in diezelfde krant dat een 68-jarige werkman vanaf een ladder in een tonnetje blauwsel is gevallen. Helaas wordt zijn naam niet vermeld. Uitgaande van de veronderstelling dat er in die dagen nog nauwelijks mobiliteit bestond en alle werknemers in Dordrecht geboren zijn, lijkt alleen Jan Tarmond in aanmerking te komen voor het bedrijfsongeval; een Johannes Tarmond is geboren op 11-6-1815.

Het bedrijf was destijds (1860-1865) gevestigd in Wijk C, in de Voorstraat 528-531. Dat is helemaal aan het eind, daar waar men aan de achterzijde uitkijkt op de Groote Kerk. Ook aan de achterzijde een water waarvan ik de naam niet weet. Het is het verlengde van de (huidige) Leuvehaven. Er is vast wel een Dordtenaar die mij de exacte naam kan vertellen. In ieder geval was zo'n water erg handig voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten.
Dooremans Dordrecht
En dan is er nog iets dat ik niet weet. Er is ooit een zegel door de fabriek uitgegeven waarop zelfs het "zakjeblauw" voorkomt. Het heeft wel wat van een postzegel maar wat het precies is en waarom die zegel is uitgegeven...
Niet alleen de familie Dooremans bestond uit ondernemers, ook de familie van echtgenote Elizabeth Maria Hoebée was van het ondernemende type. Uit de huwelijksakte werd al duidelijk dat de broer van de bruid van beroep scheepmaker was. Het is meer dan waarschijnlijk dat hij werkte bij de al in 1815 opgerichte Hoebée Scheepswerf in Dordrecht, een bedrijf dat heden nog steeds bestaat.
Hoebee Dordrecht
Scheepswerf Hoebée, 1e Merwedehaven, Dordrecht
Blijft de vraag hoe de zilveren beugel in onze familie terecht is gekomen. Daar kan ik kort over zijn, wéten doe ik dat niet maar er is wel een vermoeden. De naam Dooremans had altijd wel een bekende klank maar mijn broer herinnerde zich dat er vroeger bij onze grootouders regelmatig een oudere, wat deftige dame op bezoek kwam genaamd 'tante Jo Dooremans'. Dus daarom op zoek naar deze dame en ook zij is te vinden, althans ik denk dat zij het is.
Omdat zij met enige regelmaat bij onze grootouders langs kwam, concludeer ik dat ze in of bij Den Haag heeft gewoond. Bovendien, ze was op leeftijd en in leven in het begin van de vijftiger jaren. Al zoekend kom ik dan bij een in Wassenaar gewoond hebbende dame. Haar naam is Maria Johanna Dooremans. Zij bewoonde, samen met haar zuster een statig huis op de Prinsenweg. De reis naar de Mispelstraat in de Haagse vruchtenbuurt moet niet zo lastig zijn geweest omdat HTM-lijnen (de Gele Tram, I/2, I/4 en I/5) over de Prinsenweg naar Den Haag reden. B.v. bij het Hollands Spoor kon je dan overstappen op buslijn D die bij de Appelstraat stopte.
Maria Johanna Dooremans
Hoewel het aannemelijk is dat "tante Jo" familie is van Leonard François Dooremans, heb ik een directe relatie niet kunnen aantonen. Het heeft er alle schijn van dat er twee takken Dooremans zijn. Eentje is rond 1850 vanuit Rotterdam in Dordrecht terecht gekomen, de andere is in Rotterdam gebleven. In beide takken komen ondernemers voor. Ook de gelijkenis tussen de namen Leendert (3x in de Roterdamse tak) en Leonard (4x in de Dordtse tak) duidt in de richting van een familieband. Maar die heb ik in de 19e eeuw niet kunnen vinden.
Hieronder enige gegevens van beide takken.
Genealogy Dooremans
Stamreeks Dordtse tak
Genealogy Dooremans
Fragmentgenealogie Rotterdamse tak
Als er mensen zijn die nog iets kunnen vertellen over een relatie tussen beide takken, graag! Ook voor andere opmerkingen over dit verhaal houd ik mij aanbevolen. De weg die de zilveren beugel naar mijn grootouders De Langen-Doelman heeft afgelegd, zal wel altijd duister blijven. Niettemin zal ik 'm goed bewaren!

Noot: de foto van L.F. Dooremans is afkomstig van ancestry.co.uk.

Monday, January 27, 2014

Explaining a Dutch genealogical database

The WWW logo
"Old" hands in the land of genealogy, and in particular those with Dutch roots, may remember Dutch data base GenLias. In that case I have some bad news for you, because that's what it is, a memory. It doesn't exist any more. And that is hardly news, it ceased to exist over a year ago. But the good news is that there is a successor. In Dutch it is called Wie Was Wie meaning Who Was Who and commonly abbreviated as WWW. It is operated by the Central Bureau for Genealogy.
For those not familiar with Dutch genealogy sources it may be good to know that the Netherlands have very permissive archives. Most of the primary genealogical data are available on the internet at no cost. That is certainly the case for the period from 1812 onwards when registration of these data became a government responsibility. But also church records written down prior to that date may be consulted from your easy chair. If they still exist that is. Under the WWW umbrella many regional archives and the National Archive make these data available to genealogists worldwide. At the moment some twenty archives show documents related to over 87 million persons. In an increasing number of cases also a scan of the original document can be consulted and downloaded. Eventually the site will be in English as well but for the time being it is in Dutch only. To overcome this problem I'll try to compose a simple user manual in English so that you can do some basic research yourself.

The url for WWW is https://www.wiewaswie.nl/. The following screenshot is the most important part of the homepage. The translation is underneath each of the following screenshots.
Personen zoeken --> Search for individuals
Ruim 87 miljoen personen in de database! --> Over 87 million individuals in the database
Zoek op naam --> Enter surname
Zoek --> Search button
Uitgebreid zoeken --> Advanced search
You may use wildcards, * for more than one character and ? for a single character.
Assume you are looking for the surname Snyder but you don't know whether to write this as Snyder, Snijder or Sneider, you type Sn*der.
However, if you are looking for a common surname like this one it is likely that you get more hits than you can handle in a week. Hit the search button and you'll see this:
Found: 26,738 results for Sn*der
You'll agree with me that going through over 26,000 results is not very practical. Before using the advanced search button to possibly lower this large number, let's have a look at the (first) result page. Hope you can read it, otherwise click on it to enlarge.You see 10 results on each of the 2,670 pages.
Pagina (--> page), any page number can be filled in there.
The headers translate as follows.
Achternaam --> Surname
Voornaam --> First name
Patroniem --> Patronymic
Akteplaats --> City where document is registered
Aktedatum --> Registration date (in the Netherlands the sequence is day-month-year!)
Documenttype --> Type of document
Clicking on each of the headers influences the numerical or alphabetical sequence.
Below the type of document you see certain expressions. They are:
BS (Burgerlijke Stand) --> Civil Registration (from 1812 onward)
DTB (Doop, Trouw, Begraaf) --> BMD (prior to 1812, during that period birth data hardly exist, baptismal dates do)
Huwelijk --> Marriage
Overlijden --> Death
Dopen --> Baptism
Clicking on an asterisk (not visible here) results in that particular document being stored elsewhere. Clicking on the symbol to the left of a surname (see Visser above) gives you access to a document scan. Both facilities are only available if you register.
.
Now, let's try to reduce the number of results. To do this click on the advanced search button (Uitgebreid zoeken). It is in the blue rectangle on top of the above results page. And this is what you get:
First some translations.
Achternaam --> Surname
Tussenvoegsel --> Insertion              Zonder --> Without
Voorna(a)m(en) --> First name(s)
Patroniem --> Patronymic
Beroep --> Profession
Rol --> Role This pull down menu shows All roles, bride, groom, registered person, witness, child, mother, mother of the bride, mother of the groom, deceased, partner, relation, father, father of the bride, father of the groom and previous partner. In most cases all roles will do.

Voeg een persoon toe --> Add a person. I'll come back to that.

Periode Bijv. 1800 t/m 1900 --> Period Example 1800 u/i 1900 If known you can insert dates here.
Land Alle landen --> Country All countries Leave unchanged
Regio --> Region Leave blank unless you know the name of the province.
Plaats --> City, village

If we make a small detour for a minute and apply this time period limitation to the Sn*der example the number of results is cut by 11,000.
Let's go back to the above Uitgebreid zoeken page.
Filling in most boxes is optional.

On the right hand side you see:
bevat --> includes
syn --> synonym
exact --> exact
If you are uncertain about the spelling of a name checking either one of the first two may be of use.

The screenshot below is part of the one shown above.
Zoeken in      Alle documenttypen --> Search in     All types of documents
It's best to leave this box unchanged.
Zoeken of Leeg alle velden --> Search or clear all boxes.

I promised to come back to the Voeg een persoon toe --> Add a person-button. If you click on that button the screen below is added to the one we discussed above.
Tweede persoon --> Second person
The next five boxes have been dealt with earlier.
Verwijder laatste persoon --> Remove last/2nd person Clicking this button removes this part of the screen.

The purpose of this second person screen is to eliminate a lot of pink noise. It enables you to look for documents showing e.g. a mother and her child or a bride and the groom rather than looking for a child or a bride alone.

Now let us apply this second person possibilty to the already reduced Sn*der data. Assuming there is a certain relationship with a person with surname Jong, the number of data is reduced dramatically.
179 is not a very small number to look at but it can be done. You also have to appreciate the fact that the surname de Jong is the number 1 name in the Netherlands.

Now that I have mentioned a surname preceded by an insertion (de Jong), it is time to tell you how those names are written in the Netherlands. In English speaking countries the Dutch name de Witt is often written as DeWitt. More examples: van Zandt and VanZandt, van der Pool and Vanderpool, ter Willigen and Terwilligen. So looking for DeJong will return a meager 342 results whereas Jong with insertion de shows over 422,000 hits. Obviously this difference in writing also influences the alphabetical order in which names appear.

Once you have a result it is possible to narrow it down further. In the left hand margin of each result page there are several possibilities.
From top to bottom it reads:
Verfijn resultaat: --> Narrow down result (by changing ...)
Periode --> Period
Verfijn --> Narrow down button
Collectiegebied --> Region where document was originally registered.
And not shown here:
Organisatie --> Name of archiving institution
Documenttype --> Type of document
Rol --> RoleNow that our quest has been narrowed down to the last 179 records, it is time to have a look at the record itself. I picked one at random.
BS Overlijden met --> Civil Registration of death of Yltje (first name) Hylkes (patronymic) Snijder (surname)
Overledene --> Deceased
Geslacht --> Sex    Vrouw --> Female
Leeftijd --> Age
Vader --> Father
Moeder --> Mother
Gebeurtenis --> Event    Overlijden --> Death
Datum --> Date    Zaterdag --> Saturday
Gebeurtenisplaats: --> City/village where event took place
Documenttype: --> Type of document
Erfgoedinstelling --> Archive name
Plaats instelling --> Archive location
Collectiegebied --> Region
Archief --> Archive number
Registratienummer --> Registration number
Aktenummer --> Document number
Registratiedatum --> Date of registration
Akteplaats --> Place where document has been drawn up

The image in the top right hand corner indicates that a scan of the original document is available for viewing and downloading. The above  mentioned document is shown below.
Civil Registration of the death of IJltje Hijlkes Snijder
in IJlst on January 5, 1839
So far consulting this data base is free but that may change. I expect that retrieving basic data (Civil registers and the older BMD data) will remain free. However, to look at document scans and to store document records for later investigation you need to register. Those facilities may become part of a subscription. Today they are still free of charge. In case you want to register and need assistance, please let me know. Or alternatively I can arrange the download of a scan for you. In any case I hope this post is of use to genealogists with Dutch roots. I'll be happy to answer any questions.

In conclusion I like mention that not everything that you find in this database is faultless. Human beings are known to err and so is software made by the same humans. To demonstrate what I mean I like to refer you to Yvette Hoitink's blog about some "funny" mistakes made by Ancestry.com. With her kind permission I copy her infographic here.


I am not saying that WWW makes this kind of mistakes but an additional check never harmed anyone! By the way WWW shows just 45,616 mentions of Reusel, the village mentioned in Yvette's infographic.

Update Jan 28, 2014
Today, one day after this post, WWW launched the first version of WhoWasWho in English. Coincidence? Curious? Here is the English site.

Update Jan 29, 2014
Yvette Hoitink, the author of the a.m. infographic, drew my attention to the fact that she did not say that Ancestry.com caused the mistakes she revealed. She states "I did not say that these errors originated with Ancestry.com, just that they can be viewed in their Member Trees. In fact, I think two of the errors originated with Familysearch and one with FamilyTreeMaker.
The truth shall prevail...

Sunday, January 19, 2014

Photo albums looking for family

Possible owners looking for their albums
During the early years after the second world war many people had to leave the former Dutch East Indies in a big hurry. The period between 1945 and 1949 was unstable, to put it mildly. The prevailing political circumstances didn't allow families to carefully pack their personal belongings. Most of these people went (back) to Holland. But for many the European climate was not very attractive. Therefore, large numbers went to Australia, California and South Africa.
During this period also Dutch troops served in the former colony. One way or another a number of them bumped into left behind photo albums, all in all some 350. Eventually these albums have been transferred to the Royal Tropical Institute (RTI) in Amsterdam. And there they lay for decades collecting dust and waiting for ..., yes for what?
In 2013 the RTI/Museum for the Tropics decided to make an effort to return these albums to their rightful owners. They digitized the albums, set up a website (in Dutch) and displayed them there. So far 16 albums have been returned.

As I said, many people fled to other countries. They may not be aware of the RTI site and the albums displayed there. That in itself seems sufficient reason to display a number of photo's here. It is also possible to flip through the individual albums. All albums have been numbered. The relevant number is shown underneath each photo.
Below you see 20 photo's from the first 20 albums. In a few cases "text has been added". Obviously the chance that someone recognizes one of these persons is 0,00001% or thereabouts. Therefore, I would hope that people with a background in the former Dutch East Indies will have look at the RTI site. Or if you know someone with such a background... In case you recognise someone or a situation, please report it to the RTI. Alternatively you can email me at patmiebies at gmail dot com or even better, comment at the bottom of this post. On behalf of a few hundred orphaned albums, thank you!
0580
0591
0811
0814 "Willy and Loutje 1929 Leeuwarden"
0813
0815
0816

0818 "Huize Marijcke"
0819
0820 "Kampong 29 Sep 1932"
0821 "24 May [or Dec] 1938"
0822
0823
0824
0824
0825 "dancing girl, 2nd writer and bakmandoer"
0826
0827
0828 "Physical education teacher Van der Linden"
0831

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...